Historie

Op 10 oktober 1994 wordt de BedrijvenKring Veenendaal opgericht. Als een voortzetting van de vereniging Industrieel Kontakt Veenendaal.

Vereniging Industrieel Kontakt Veenendaal wordt op 27 maart 1956 als Fabrikantenvereniging Veenendaal opgericht. Deze belangenvereniging voor grote en middelgrote industriële ondernemingen met minimaal 25 werknemers gaat samen met het Bedrijven- en Beroepencontact Veenendaal: een belangenvereniging voor kleinere industriële ondernemingen en dienstverlenende bedrijven en beroepen, opgericht op 6 december 1982.

Een greep uit de voorgeschiedenis

Voor de oprichting van een Fabrikantenvereniging hebben diverse fabrikanten mede het initiatief genomen om een Technische School op te richten: de Talmaschool begint in 1955 in de Tekenschool en betrekt in december 1964 het huidige schoolgebouw aan de Industrielaan. De grote bedrijven richten gezamenlijk ook een bedrijfsgezondheidscentrum op: ‘BGD De Grift’, gevestigd aan de Kanaalweg in Veenendaal, wordt officieel geopend op 20 november 1953. Na diverse fusies met andere centra gaat het op in de Arbo Unie B.V.

1950-1955
In het midden van de jaren ‘50 ontstaat er een tekort aan medewerkers. Dit heeft als gevolg dat bedrijven personeel bij elkaar weg kopen, dat tot kostenverhogingen leidt. In Veenendaal, waar dan de voornaamste nijverheid nog bestaat uit de textiel- en sigarenindustrie, wordt dit ook steeds voelbaarder. Bovendien besluit het gemeentebestuur tot een actief wervingsbeleid voor nieuwe bedrijven, die ook weer medewerkers zoeken. Eén van die eerste nieuwe bedrijven is SKF Kogellagerindustrie op de hoek Wageningselaan/Groeneveldselaan.

1956-1980
De heren fabrikanten van de gevestigde textiel- en sigarenbedrijven zoeken naar een mogelijkheid om kostenverhoging ten gevolge van loonstijging te voorkomen. In navolging van hun collega’s in andere industriecentra richten ze op 27 maart 1956 de Fabrikantenverenging Veenendaal op. Alleen industriële bedrijven met minstens 50 medewerkers kunnen lid worden.

Het eerste doel is om een regeling te treffen over wanneer een medewerker van één van de leden wel en niet bij een ander lid in dienst kan treden. Voor de praktische invulling en uitvoering van deze afspraken wordt een commissie in het leven geroepen: de Commissie P.Z. bestaat uit de personeelsfunctionarissen van de aangesloten bedrijven. Alle grotere textiel- en sigarenindustrieën en ook enkele metaalbedrijven worden lid. Jaarlijkse vinden er een Algemene Leden Vergadering , nog één of twee losse  ledenbijeenkomsten en natuurlijk regulier overleg van de Commissie P.Z. plaats.

1981-1989
In het begin van de jaren ‘80 wordt de naam gewijzigd in Industrieel Kontakt Veenendaal, afgekort I.K.V. De aandacht voor de vertegenwoordiging van het Veenendaalse bedrijfsleven richting de overheid neemt toe. Ook sluiten er enkele niet industriële bedrijven aan. De voorwaarde van minstens 50 medewerkers wordt teruggebracht naar 25.

In de jaren ‘70 en daarna vestigen veel kleinere kantoren en ondernemingen in de dienstverlenende sector zich in Veenendaal. Wanneer zij geen lid kunnen worden van het IKV, besluit een aantal een nieuwe vereniging op te richten. Het Bedrijven- en Beroepencontact Veenendaal, afgekort BBV, ziet het levenslicht op 6 december 1982. De voornaamste doelstelling van deze vereniging is netwerken en daarvoor worden jaarlijks een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast wordt contact met het gemeentebestuur onderhouden.

Bij het 5-jarig bestaan van het BBV op 6 december 1987 krijgen de leden - het zijn er dan ongeveer 100 - een banketletter met het cijfer ‘5’ toegestuurd. In datzelfde jaar zoeken de besturen van het IKV en het BBV. contact. Dit resulteert in een Gentlemen’s Agreement, waarin wordt vastgelegd dat bijeenkomsten en activiteiten zoveel mogelijk gezamenlijk zullen worden georganiseerd.

De voornaamste doelstellingen zijn ten eerste het onderling contact tussen de leden bevorderen (netwerken) en ten tweede het Veenendaalse bedrijfsleven vertegenwoordigen naar de Overheid, de Kamer van Koophandel, werkgeversorganisaties en de zusterverenigingen in de regio.

Op 25 september 1987 vindt de eerste gezamenlijke vergadering plaats. Een greep uit de besluiten:

  • samenstelling van een ledenboekje
  • het aantal ledenbijeenkomsten per jaar wordt verhoogd naar 8 of 9
  • gezamenlijke voortzetting van de halfjaarlijkse besprekingen met het College van B & W
  • Verzoek aan de heer Z.H. Slik om de activiteiten van beide verenigingen te coördineren. Er wordt een overeenkomst gesloten en krijgt hij de titel Ambtelijk Secretaris. Bovendien wordt in het Gentlemen’s Agreement vastgelegd dat, wanneer de samenwerking succesvol is, er na 5 jaar een fusie tussen beide verenigingen zal volgen.

In 1987 wordt in Veenendaal hard gewerkt om een cultureel centrum van de grond te krijgen. Ondernemers ervaren het ontbreken ervan al jaren als een gemis. Ze zetten een actie op touw om bij de opening namens het bedrijfsleven een cadeau aan te kunnen bieden. Na een flinke discussie in de gemeenteraad, wordt de naam van het centrum gekozen: Theater ‘De Lampegiet’. De actie van IKV/BBV ‘Geef de Lampegiet vleugels’ is een groot succes. Vele ondernemers steunen het initiatief en de totale opbrengst is maar liefst 62.460 gulden. In overleg met het bestuur van de Culturele Raad worden voor dit geld een piano en een vleugel gekocht. Op 26 februari 1988 is de officiële opening van Theater De Lampegiet. Tijdens een speciaal voor de leden georganiseerde feestavond op 2 maart bieden beide voorzitters het cadeau aan.

1990-1994
Begin jaren negentig laat een enquête onder leden een opvallend resultaat zien: een overgrote meerderheid geeft de voorkeur aan een aantal lunchbijeenkomsten, waar een actueel onderwerp aan de orde komt. En jaarlijks verder één of twee middagbijeenkomsten. Op 7 maart 1990 vindt het eerste bedrijfsbezoek plaats, bij fotostudio Peter Beurskens aan de Munnikenweg. Daarop volgt het besluit om de Nieuwjaarsbijeenkomst en een Bedrijfsbezoek als (einde)middagbijeenkomsten op te nemen in het jaarlijkse programma.

Wanneer de haringparty op 26 mei 1994, op voorstel van bestuurslid J. van Hardeveld, een groot succes blijkt, wordt het evenement als middagbijeenkomst in het programma opgenomen. Tijdens deze party wordt een ‘Zilveren Haring’ uitgereikt aan een voor het Veenendaalse bedrijfsleven verdienstelijk persoon. De heer Slik mag deze als eerste ontvangen. Het jaar daarna valt de eer ten deel aan de heer J. van Hardeveld, mede oprichter en inmiddels oud-bestuurslid van het BBV.

ACTUEEL

Overstap naar Chainels

Met de start van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal komt een eind aan de BKV-nieuwsbrieven in de oude vorm. We stappen over op...

+ lees meer

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu,...

+ lees meer

ACTIVITEITEN

alle activiteiten

Social Media

#bkveenendaal Bekijk meer over #bkveenendaal

design by PXL communicatie fotografie: Jan-Fotografie